Trauman och PTSD

Hjälp med

Händelser som kan utveckla PTSD:


    M
ilitära strider


Naturkatastrofer

Terroristattacker

Olyckor

Våld

Övergrepp

Misshandel

Tortyr

Svår förlossning

Våldtäkt

Djurplågeri


Du kan ha varit utsatt själv eller bevittnat något.


Alla som utsatts utvecklar inte PTSD.

Vi tystar ner, dimmar ut och lugnar nervsystemet så att du kan börja leva som vanligt igen.

Responser på trauman

... delas in i fyra kategorier som är nedärvda genom evolutionen

(kamp- och flyktreaktion). På engelska kallas det The Four F's vilka står inom parentes nedan.


1/ Kamprespons (Fight respons), vilka är arga responser riktade till sig själv eller någon annan


2/ Flyktrespons (Flight respons), där man känner panik eller ångest


3/ Förstenad respons (Freeze

respons) där man är dissocierad eller deprimerad


4/ Hittar ingen bra svensk

översättning (Fawn respons) där man söker bekräftelse genom att ställa sig in, vara till lags o liknande.


Photocreds:

photo credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/55856449@N04/18550040088">Reading at sunset</a> via <a href="http://photopin.com">photopin</a> <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">(license)</a>


PTSD - Post Traumatic Stress Disorder
Du behöver inte återuppleva traumat.

Många människor med trauman eller fobier har behandlats genom att återuppleva händelserna – ett högst obehagligt sätt att försöka komma tillrätta med symptom som PTSD.

Detta sker inte med Rewind. Du behöver inte ens berätta alla detaljer från traumat.

Personer som utsatts för trauma är i desperat behov av hjälp.

Jag kan snabbt och effektivt hjälpa dig förbi fruktansvärda symptom av PTSD med hjälp av Rewindtekniken. I den används vägledd visualisering och vanligtvis upplevs förbättring redan efter en session.

Nu kan vi erbjuda Rewindtekniken

-en testad och säker teknik mot PTSD och fobier

Under många år ansågs ångestbaserade tillstånd som posttraumatisk stress och fobier vara behandlingsbara endbart genom lång och plågsam exponeringsterapi, och i vissa fall, inte behandlingsbara överhuvudtaget.

Nu, tack och lov, har vi tilgång till en bekväm och effektiv teknik som till mycket stor del kan reducera och även avlägsna traumatiska eller fobiska symptom snabbt. Ofta på en session.


Forskningsresultat för Rewindtekniken

Även om Rewind fortfarande är i sin linda så finns en studie genomförd av Human Given Institute i England, som gav följande resultat:

Studiegrupp: 30 personer

40% av personerna ansåg att Rewind som extremt framgångsrik

53% ansåg den som framgångsrik

7% ansåg den som acceptabel

Ingen klassificerade tekniken som dålig eller som ett misslyckande!


Innan Rewindtekniken användes, graderade deltagarna sitt välbefinnande i genomsnitt till 12 av maximala 50.

Sju till tio dagar efter genomförd teknik var genomsnittet 30,3 av 50.

Tre till 6 månader senare var den genomsnittliga siffran 32,2

Detta representerar en förbättring med 167,4% av deras urspungliga uppskattning.


En fyraårig studie genomförd av NOVA gav liknande imponerande resultat:

Studiegrupp: 47 personer, varav 57% av dem behandlades med enbart Rewind.

26 personer mötte de fastslagna kriterierna för PTSD

Efter behandlingen mötte ingen av de 47 deltagarna kriterierna för PTSD

Det noterades även en signifikant reduktion av alla följdsymptom som associeras till PTSD, fem kategorier hade noll att rapportera efteråt.


(Human Given journal Volume 14, No 4- 2007)

Det som ligger bakom dig

är något helt annat

än det som ligger framför dig

PTSD - eftereffekter av hemska upplevelser.

Stressreaktionen försvinner av sig själv (PTS) eller förvärras med tiden (PTSD).

Många människor känner sig jagade av minnen från traumatiska upplevelser som distraherar dem i sina vardagliga aktiviteter.

De flesta människor som får uppleva trauman kan återgå till ett normalt liv inom en rimlig tid men det finns ett stort antal människor som utvecklar en allvarlig stressreaktion som inte försvinner av sig själv och kan till och med förvärras med tiden.


Alla traumatiserade utvecklar inte PTSD men har säkerligen upplevt PTS.

PTS står för Post Traumatisk Stress och är en vanlig och normal reaktion på upplevelse som var traumatisk eller påfrestande, tex bilolycka, militära strider eller kidnappning. Så gott som alla som upplevt en skrämmande situation visar åtminstone några tecken på post traumatisk stress. PTS klingar av efter några dagar till skillnad från de som utvecklar stressstörningen PTSD.


Det är än så länge oklart varför vissa människor kan gå igenom ett trauma utan några långvariga besvär medan andra utvecklar den posttraumatiska stresstörningen. Några möjliga förklaringar inkluderar individens sätt att hantera saker generellt, personlighet, tidigare upplevda stressande eller traumatiska händelser.


Vad orsakar PTSD?

Efter en traumatisk händelse är det normalt att en persons varseblivning förändras och det fyller på sitt sätt en funktion genom att personen distanseras från de extrema förhållandena.Detta är en fullständigt naturlig mekanism. Den hjälper personen hantera situationen och skapar ett självförsvar.


Personer som diagnostiserats med PTSD är de som drabbas av de ovan nämna tankeprocesserna senare i livet. Det kan sägas vara konsekvensen av vilken trigger som helst som leder in känslor och tankar tillbaka till traumat.

 

Flera undersökningar har visat att biokemiskt kan detta relateras till kvarstående förhöjningar av en substans kallad glutamat i hjärnan. Glutamatnivåer höjs i respons på stress och återgår till det normala efteråt.

Symptom på PTSD

 

De primära symptomen på PTSD är:

Påträngande tankar – återupplevande av traumat genom realtivt återkommande episoder av:

Återkommande och störande minnen från händelsen

Störande och obehagliga drömmar från händelsen

Känslan av att återuppleva händelsen; synvillor, hallucinationer och "flashbacks" -snabba "repriser".

En intensiv rädsla vid exponering till händelser som kan likna den utlösande traumatiska händelsen

Undvikande – detta är en väldigt vanlig mekanism där den drabbade individen försöker undvika situationer, miljöer eller personer som kan associeras till traumat.

Stressade känslor – när individen har besvär av nervösa, stressade känslor eller av att ständigt vara på sin vakt, som inte fanns innan traumat:

Sömnsvårigheter

Starka irritationer och vredesutbrott

Koncentrationssvårigheter

Att överdrivet spritta till vid plötsliga ljud eller liknande ("ha nerverna utanpå")

Tecken på ökad panik och stress (exempelvis snabbare andning, högre hjärtfrekvens, svettande etc när man utsätts för situationer, personer eller miljöer som liknar det tidigare traumat).

 

Andra symptom som kan uppträda månader och även år efter det ursprungliga traumat kan innefatta:

Glömska, minnesförlust och oförmåga till koncentration

Panikattacker

Tvång – upplevelsen tar över ditt liv

Nervösa känslor, oro och ångest

Överdriven skuld- eller skamkänsla, generad känsla

Känslomässigt avtrubbad eller brist på känsla av sammanhang och tillhörighet

Brist på motivation

Koncentrationssvårigheter

Fobier

I vuxen ålder orsakas trauma vanligtvis av:

Våldtäkt eller sexuellt övergrepp

Psykisk misshandel eller att ha blivit utsatt för andra kriminella handlingar (rån, förföljelse etc)

Känslomässiga, fysiska eller sexuella övergrepp i en relation

Större negativ förändring i livet (tex bankrutt, hemlös, fängelse)

Partners eller barns död

Upplevelse av hälsobesvär, olyckor, rädsla för döden (tex krig, farliga omgivningar, naturkatastrofer, bilolyckor mm)


Information på förekommen anledning: Påträngande tankar kan vara ett tidigare liv som "läcker igenom".

Ja, det kan låta helt otroligt, men mina klienter har upplevt det.

En av dem, en man i 50-årsåldern, hade mycket påträngande tankar.

Orsaken spårades till ett Tidigare Liv. Efter denna enda session upphörde de påträngande tankarna.

Det livet har i princip verifierats.

Mer om det på hemsidan om Tidigare Liv: www.livspusslet.net


Traumatiserade barn

Ett trauma för ett barn kan förutom av ovanstående även innefatta föräldrars skilsmässa, nära anhörigs död, ett husdjurs bortgång.


För ett barn kan även "mindre" saker upplevas som mycket traumatiska och sätta sina spår i det unga sinnet.


Barns vanligaste orsaker till trauma:

Känslomässiga övergrepp

Fysiska övergrepp

Sexuella övergrepp

Försummelse

Övergivenhet

En förälder med mentala hälsoproblem eller addiction

Bevittna våld i hemmet

Förlust av förälder genom dödsfall eller fängelse


Varför vänta längre?

Boka förbättring idag!

070 25 35 825

Välkommen!


Hypnosterapi för PTSD och traumahantering.


Hypnosterapi har sedan länge i USA, framångsrikt använts för krigsveteraner med PTSD

Under senare år har hypnosterapi framgångsrikt även använts vid sexuella övergrepp, bilolyckor och andra traumatiska händelser.


Det finns många sätt att lösa upp trauman i hypnos. Hur vi går tillväga beror på individen, men förstahandsvalet är med den sk. Rewindtekniken.

Oavsett hur vi går till väga är målet att du ska bli fri från det som plågat dig.


Bli mer avslappnad av hypnos

Att lära sig slappna av i hypnos hjälper dig att:


Reducera stressnivåer och ångest

Känna sig lugnare och tryggare

Minska inflytandet av påträngande tankar

Kunna återgå till dagliga aktiviteter

Förbättra sömnkvaliteten

Höja livskvaliteten

Få kontakt med en inre rofylldhet


Störd sömn.

Den som har utsatts för ett trauma och har PTSD har högst sannolikt svårt att sova. Sömnen störs av obehagliga drömmar och återblickar.

Dagtid finns ofta undertryckt vrede och man kan bli arg utan orsak, ha svårt att koncentrera sig, vara hyperaktiv och känna sig stressad mer eller mindre jämt.

Därför är hypnosens avslappnande effekt en viktig del i arbetet.


Hjärnan bearbetar ...

När man är trygg att vara mer avslappnad underlättas den spontana läkningen. Det underlättar för hjärnan att kunna ta itu med några av symptomen t ex sömnstörningar, irritabilitet och påträngande tankar samt att sortera bort gamla filer ur systemet som du inte har användning för längre.


"Kortslutning i hjärnan"

Det finns flera studier som visar att hypnosterapi har god effekt på PTSD och om du lider av det så är en sak säker; rädslan du upplevde under traumat har orsakat en slags kortslutning i hjärnan. Vid ett trauma förlorar pannloben några av  sina viktiga funktioner; konstruktivt tänkande, planerande och reglering av känslor. Det är därför människan kan uppleva känslan av att tappa kontrollen i ett triggat skede av stark rädsla, skräck eller sorg.


Förmågan att tänka klart minskar

I triggade tillstånd förloras förmågan att tänka klart och att spontant kunna se utanför tvång eller droger som skulle hjälpa dem att hantera känslorna.

Det är också orsaken bakom att många som överlever trauman hamnar i beroenden eller utvecklar OCD (tvång).


Vi "drar om kablarna" under hypnos.

Det går att göra på flear sätt, men det mest effektiva sättet har visat sig vara med hjälp av Rewindtekniken.

Den utförs under en avslappnande hypnos på ett trygg och säkert sätt..


Efteråt kan du känna att du:

är mer närvarande i nuet

är mer alert

är gladare.

mer avslappnad

mindre ångestladdad - om alls ...

sover gott om natten

är lugnare rent generellt